Historisch-archief

De verzameling archivalia in het historisch archief - elf strekkende meter - bevat onder andere koopakten en andere eigendomstitels, voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw, enkele markeboeken, een aantal familie- en huisarchieven, en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif.

Een tot 2007 bijgewerkte en doorzoekbare inventarislijst van het historisch archief van de OkT is als PDF te downloaden van de website van de Twentse Taalbank.

Het historisch archief van de OkT is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) van De Museumfabriek.

Titel Datering Beschrijving Nummer
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster- Bocholt Desination der wegen der Religion aus der Stadt Bocholt vertriebenen und verwichenen Burger. Met schrijven van Prof. A. Schmeddinghoff te Bocholt, 5 Febr. 1921. Afschr. naar het oorspr. in het Furstl. Archiv te Anholt. (1625).Stukken 1 en 2. DBM01
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster- Convent Asbeck Woordelijk afschrift van een charter van 18 juni 1353 van het convent te Asbeck, waarin het gen. convent een erfrente van 5 shilling uit een kamp land geheten de Hornecamp, gelegen voor de Munsterse poort te Rheine, en uit het goed Vrilinc, gelegen in de buurschap Dutum a.d. Eems, verkoopt, ten behoeve van de kapel te Bentlage voor verlichting, wijn en overdracht in gen. kapel. Met foto van het conventszegel. Eigenaar v.h. oorspr. charter op 3 Juni 1957: A.Jongedijk, Schipholtstraat 402, Glanerbrug. Afschr. charter. 1353 Juni 18. Inclusief foto charter. DBM01A
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Camen Brieven van Mr. G.P. ter Braak aan C.J. Snuif over de familie van Mulert te Camen (Westf.), het in bruikleen geven van stukken uit het familiearchief Mulert? aan de oudheidkamer Twente en de inventarisatie daarvan; enz. 3 st. 1907 Apr. 5 - 1915 Apr. 22, Eibergen. Niet aanwezig 26-09-2005. DBM02
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Coesfeld Attest, op verzoek van Joachim van Werne, Johan Mervelts van Coesfeld, Paeschen Schulte van Borcken en Hinrich Meckingh van Havixbeck, gildemeesters der leprozen, door burgemeesteren en raad der stad Coesfeld uitgereikt aan Anne Delft te Heek, dat zij aan lepra lijdt. Oorspr., met opgedrukt stadszegel. 1619 Mei 31, Coesfeld. Inclusief transcriptie. DBM03
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster- Glane Kwitantie voor de ontvangst van fl. 105.- door zuster Joanna van de Keetel, moeder van het klooster Glane, van Jan Nieije. Foto. 1680 Mei 3, Glane. DBM04
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Glane Brieven van de Furstlich Salm-Horstmarsche Rentkammer aan C.J. Snuif over de inzage van stukken in dat archief; opgave van archivalia betreffend het klooster Glane in dat archief, welke niet in de Inventare der nichtstaatl. Archive des Kreises Coesfeld vermeld staan. 4 st. 1927 Febr. 14 - 1929 Aug. 20, Coesfeld. 26 09- 2005 niet aanwezig. DBM05
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Verdrag tusschen Adolf bisschop van Munster en de borgmannen van Nijenborgh inzake de wijze, waarop de laatste in voorkomende gevallen hun recht zullen zoeken. Foto naar charter. 139 Maart 7, (Munster). Feria quinta proxima post Cinerea que sunt septima dies mensis Marcij. DBM06
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Fundatie van het H. Geest-hospitaal te Nienborg in Westfalen door de borgmannan van Nienborg ten behoeve van 12 oude lieden. Nieuw afschrift naar oude copie van Herman Smidt, notaris. 1369 (Oct.17) in vigilia Lucae evangelistae. DBM07
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Acte, waarbij de gemeene borgmannen te Nijghenborch oorkonden, dat zij de buren te Nijghenborch hebben toegestaan, in den Haghen aldaar te mogen timmeren, tegen een recognitie van twee schellingen Muntersch per jaar, en op bepaalde voorwaarden, o.a. dat elke huisstede 40 voet breed zal zijn en dat de bewoners der nieuwe huizen zullen zijn of dienstmannen van St.Paulus, of wastinsig aan het Hillighe Cruce van Heec, of eigen dan wel tiensplichtig aan den Domdeken van Munster of de heeren van 't Kapittel aldaar, of eigen aan de borgmannen van Nyghenborch of aan eenige zuster-abdij in 't Stift Munster, enz. enz. Foto naar charter. 1378 (Sept. 21), z.pl. In festo beati mathie apostoli. DBM08
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Acte, verleden voor Diderich van Heeck, richter, en de getuigen Johan Buttel en Hinrich Kuze, priesters, Diderich van Heek Goswins zoon, Bruen de Smyd, Machories de Scrodere e.a., waarbij Gherd tor Hare, zijn vrouw Fije, zijn kinderen Herman en Gheze, verkoopen voor 12 mark aan Johan Knobelen en Lidiken den Lepper (zoon van wijlen Johan), 'vorwaren' der arme lieden in den Heiligen Geest te Nijenborch, een jaarlijksche rente van een halve mark uit hun huis en stede, in de stad Nijenborch gelegen, terwijl de verkoopers te zamen met Johan van Kalkar en Ludike de Lepper (zoon van wijlen Coerd) instaan voor de goede betaling der rente. Foto naar charter, 2 stuks. 1478 (Jan. 22), (Nienborg). in crastino Epiphanije eiusdem. DBM09
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster- Nienborg Verdrag tusschen de borgmannen van Nienborg over hun rechten en vrijheden. Nieuw afschrift. z.d. DBM10
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Aanteekeningen van C.J. Snuif over het H. Geest-gasthuis te Nienborg. DBM11
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Aanteekeningen van C.J. Snuif uit het oud-archief van Nienborg. 26-09-2005 niet aanwezig. DBM12
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg Acte, verleden voor Joannes Funckt, openbaar notaris, waarbij Johan Twilferts, sluter van het huis Asbeck, een vordering van 8 specie rijksdaalder met beloopen rente op Evert Wigingh, burger binnen Nienborg cedeert aan het zieken- of leprozenhuis te Nienborg. Nieuw afschr. 1637 Aug. 26, Asbeck. DBM13
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Nienborg C.J. Snuif, Aanteekeningen betreffende Nienborg in Westfalen. 1 cahier. 26-09-2005 niet aanwezig. DBM14
d bm duitsland - bisdom munster Duitschland - Bisdom Munster - Varlar Brief van Mr. R.E. Houck aan C.J. Snuif met dank voor schenking zegelafdruk Varlar aan de Vereeninging 'de Waag' te Deventer. 1915 Oct. 7, Deventer. 26-09-2005 niet aanwezig. DBM15
Delden Gericht - Hengelo 1608 Kopie schenkingsacte anno 1608 'up Hillege Sacramentsdach'. Kindern van Johan Lamberzone en Fenneken Lamberts. Getuigen: Lambert hassinck, Arent Gelinck, Wolter ten Brinchuisz, Geert ten Segger, Hermen Luibbertinck en Tonnijs Loessinck. Ondertekend door Sweder Meyer. Kopie van origineel en getypte transcriptie. 1608. DdG01
Delden Gericht - Hengelo Ca. 1630 Kopie acte geschreven door Ripperda. Nog transcriberen. DdG02
Delden Gericht - Hengelo 13-03-1644 Kopie brief van de heer Ripperda. Hengelo. 13 maart 1644. DdG03
Delden Gericht - Hengelo 1776 - 1799 Pachtboek van Gasthuis & Kark Hengelo. Beginnen met den Ontfang & Uitgave den 24 october 1776. Origineel in perkament. DdG04
Delden Gericht - Hof 1636 - 1748 Hofboek Delden No. 1. 1636 - 1748. Origineel in perkament. Zie voor kopie DdG - 07 en DdG - 08. DdG05
Delden Gericht - Hof 1716 - 1793 Hofboek Delden 2. 1716 - 1793. Origineel in perkament. Zie voor kopie DdG - 09. DdG06
Delden Gericht - Hof 1636 - 1748 Hofboek Delden 1636 - 1748 Eerste van twee delen (zie ook DdG - 08). Kopie. Zie voor origineel DdG - 05. DdG07
Delden Gericht - Hof 1636 - 1748 Hofboek Delden 1636 - 1748. Tweede van twee delen (zie ook DdG - 07). Kopie. Zie voor origineel DdG - 05. DdG08
Delden Gericht - Hof 1716 - 1793 Hofboek Delden 1716 - 1793. Kopie. Zie voor orgineel DdG - 06. DdG09

     pagina 1 van 152   >    >>

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons