Historisch-archief

De verzameling archivalia in het historisch archief - elf strekkende meter - bevat onder andere koopakten en andere eigendomstitels, voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw, enkele markeboeken, een aantal familie- en huisarchieven, en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif.

Een tot 2007 bijgewerkte en doorzoekbare inventarislijst van het historisch archief van de OkT is als PDF te downloaden van de website van de Twentse Taalbank.

Het historisch archief van de OkT is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) van De Museumfabriek.

Titel Datering Beschrijving Nummer
Delden Gericht Hengelo - III-Verk. 24-11-1747 Voor Johan van Julsingha, van wege Ablert Adriaan baron van Linden, heer van Cantir, Jonker ende Hovelingh etc., geconstitueerde Redger van Ellerhuisen, verkopen Jan ten Doorencaat en Lammegien Jacobs, echtelieden, aan Harmen Bussemaaker en Aaltien Cremers, echtelieden, woonachtig in Hengleo, een huis met hof, zoals dit door Gerrit Ditmers Doorencaat bewoond wordt. De koopprijs ad f 300,-- is voldaan en verkopers doen overdracht, met voorwaarde, dat Gerrit Ditmers Doorencaat zijn leven lang in dit huis zal mogen inwonen bij kopers. N.B. Oorspr. perk., met het uithangende beschadigde zegel van de richter in groene was. Nog niet beschikbaar. DdG10
Delden Gericht Hengelo II-Overbeek 16-05-1740 Voor verwalter richter Abraham Strick van het landgericht Enschede verklaren Veld Henrick en zijn echtgenote Hermken Frijlink opgenomen te hebben van Albert Averbeeke te Hengelo f 150,-- tegen 4% onder zekerheid van hun vaste goederen. Op hun verzoek zegelt Wilh. Linthuis. N.B. Oorspr. perk., met uithangende zegels in groene was van Strick en Linthuis. Nog niet beschikbaar. DdG11
Delden Gericht Hengelo II-Overbeek 30-10-1731 Voor Berent Henrik van der Wijck J.U.Dr., richter van Delden, en kornoten Henrik Wilderink en Esken Zatinck, verklaren Jan Henriksen Wilderink en Geertien Jansen, echtelieden, schuldig te zijn aan Jan Averbeek f 100,-- belovende dit bedrag te verrenten met 4% en stellende tot onderpand hun huis en hof op het Onland in Woolde. Op hun verzoek zegelt voor hen burgemeester Berent Meiling. N.B. Oorsp. perk., uithangende zegel v.d. Wijck verdwenen, zegel Meiling praktisch geheel verdwenen. Nog niet beschikbaar. DdG12
Delden Gericht Hengelo II-Overbeek 21-03-1727 Oldenzaal: Voor Guillam Landreben, verwalter richter van het landgericht Oldenzaal, verklaren Wicher Arentsen en zijn huisvrouw Geesken schuldig te zijn aan de erfgenamen van Arent Alofsen van Diepenheim, als cessionarissen van Jurrien Bussemaker f 200,-- uit de boedel van Dietmer Jorrissen, welk bedrag zij beloven te verrenten met 4% onder zekerheid van twee stukken land, liggende in de Bruninkskamp in de boerschap Hasselo. N.B. Oorspr. perk., de uithangende zegels zijn afgevallen. In Dorso: Overdracht van deze verzetting door Johan ten Brinke aan Albert Overbeeke. Almelo, 1782 september 17. Nog niet beschikbaar. DdG13
Delden Gericht Weddehoen II-Duis 01-10-1748 Delden: Voor Carol Frederic Cramer, richter te Delden, en kornoten Joan Christoffer Gewin en Jan Rouweler verschenen Derk baron Mulert en diens echtgenote Isabella Bernardine baronesse Mulert, geboren baronesse van Munchausen, heer en vrouw van Bakenhagen, welke verklaren verkocht te hebben aan Wolter Knape en Nicolina Heisen, echtelieden, Herman van Assen en Aleida Knape, echtelieden, en Gerrit Hendric Weerman en Helena Knape, echtelieden, het vrije erve Duis in de buurtschap Weddehoen, gericht Delden, en doen bij deze overdracht. N.B. Oorspr. perk., met uithangende zegels in groene was van Cramer, Mulert en (Mulert-Munchausen). Nog niet beschikbaar. DdG14
Delden Gericht - Hengelo 22-12-1675 Kopie van een stuk over dorp Hengelo. 22 december 1675. Aanwezige namen o.a.: Borgerinck, Berfflo en Waarbeek, Transcriptie gewenst. DdG15
Delden Gericht - Hengelo 26-11-1675 Kopie van origineel en transcriptie incl. vertaling van een schoolmeestersaanstelling van vermoedelijk Hengelo Ov. 26 november 1675. Aanwezige namen o.a.: ten Haar, Albers, Arninckhoff, Albersz, Egbres, Laerheus, Lambertsen, Gerrytsen, Wijlderinck, Reckers, Brijnckhoff, Saldate, Lubberynck, Smijt en Jansen. DdG16
Delden Gericht - Hengelo 1675 Kopie van origineel en getypte transcriptie (B. Plegt) van een bespreking van een klacht over de dorpsschool van Hengelo Ov. Vermoedelijk uit 1675 (zie DdG 16). Begeleidende brief van de transcriptie van B. Plegt aan de heer Hulshof van 6 juni 1968. DdG17
Delden Gericht - Hengelo 1608 Kopie van origineel en getypte transcriptie van oproep tot instandhouding van discipline van de jeugd m.b.t. godsdienst en als remedie een school te gaan oprichten. Pinksteren 1608. Aanwezige namen o.a.: von Sladen, van de Erekenborch, Hassink, Gelinck, Kock, Smijt, von Twickulo, Rheda, von Gaelen, DdG18
Delden Gericht - Hengelo 14-02-1660 Kopie van originele brief. Aanhef 6 december 1644. Moet nog getranscribeerd worden. Geschreven door Krop. Tevens briefje uit 1617. DdG19
Delden Gericht - Algemeen 27-12-1806 Origineel met handgeschreven rekening van lening. Van Leurink aan Nijhof uit ambt Delden. 27 december 1806. DdG20
Delden Gericht - Algemeen 1617 - 1620 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 9A. 1617 - 1620. De index op persoonsnamen over de stukken uit DdG 21 en DdG 22 is in te zien onder DdG 22. Nog inbinden. DdG21
Delden Gericht - Algemeen 1620 - 1623 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 9B. 1620 - 1623. Inclusief index op persoonsnamen over de stukken uit DdG 21 en DdG 22. Nog inbinden. DdG22
Delden Gericht - Algemeen 1614 - 1616 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 8b. 1614 - 1616. Nog inbinden. DdG23
Delden Gericht - Algemeen 1778 - 1797 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 15. 1778 - 1797. Inclusief index op personennamen. Nog inbinden. DdG24
Delden Gericht - Algemeen 1778 - 1794 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 27. 1778 - 1794. Inclusief index op personennamen. Nog inbinden. DdG25
Delden Gericht - Algemeen 1803 - 1811 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 23. 1803 - 18911. Inclusief index op personennamen. Nog inbinden. DdG26
Delden Gericht - Algemeen 1612 - 1614 Getypte getranscribeerde samenvattingen van stukken uit het rechterlijke archief van het Richterambt Delden. Inventarisnummer Delden nummer 8a. 1612 - 1614. Nog inbinden. DdG27
DdS - Stad Delden Gelink 27-03-1745 Burgemeesters, schepenen en raden der stad Delden, verklaren, dat voor hen verschenen is Jan Gelink, die hun zijn uiterste wil bekend maakt. N.B. Fotocopie DdS-01
DdS - Stad Delden Gelink 09-04-1711 Huwelijksvoorwaarden van IJan Gielinck, zoon van Lambert Gielijnck, woonachtig op de Deldener Brinck, en IJanne Meijers, dochter van Gerrit Meijers zaliger uit Aselo. N.B. Fotocopie DdS-02
DdS - Stad Delden van Heek 02-08-1801 G.J. van Heek verklaart schuldig te zijn aan zijn zwager R.G. Staverman en diens huisvrouw J. van Heek, f 224,-- afkomstig uit de boedel van zijn 'broer domine van den Leissendam'te verrenten tegen 3 1/2% 's jaars. Met kwitantie, waarin H. (E.) Scholten en ... van Hek te Ulzen op 20 december 1814 verklaren bovengenoemde som met interest te hebben ontvangen. N.B. Fotocopie DdS-03
DdS - Stad Delden van Heek 17-06-1820 H. Scholten verklaart te hebben ontvangen van Jan Hendrik van Heek de som van 108 gld en 6 st. ter voldoening van het legaat van hun wijlen oom Gerrit Jan van Heek, kastelein te Markelo en van hetgeen hem toekwam van wijlen hun tante Johanna van Heek, gehuwd geweest met Reinier Staverman, herv. predikant te Nijenhuis in de graafschap Bentheim. N.B. Fotocopie DdS-04
DdS - Stad Delden van Heek 06-03-1783 Huwelijksvoorwaarden van Gerrit Jan van Heek, weduwnaar van Elisabeth Welmers en Wilhelmina Tieberink, weduwe van Willem Jacob Welmers. N.B. Fotocopie DdS-05
DdS - Stad Delden van Heek 01-05-1819 Hermannus van Heek, zoon van wijlen Berent Jan van Heek, verklaart te hebben ontvangen van de erfgenamen van wijlen Gerrit Jan van Heek 233 gld 6 st. en 12 p. ter voldoening van het door zijn oom Gerrit Jan van Heek aan hem vermaakte legaat groot 200 gld., alsmede van een derde deel van een legaat, door Gerrit Jan van Heek vermaakt aan zijn wijlen tante Staverman, waarvan een derde deel door gen. tante aan Hermannus van Heek werd vermaakt. N.B. Fotocopie DdS-06
DdS - Stad Delden van Heek 24-09-1832 Memorie van aangifte van de nalatenschap van Jan Hendrik van Heek, opgemaakt door H. van Heek en H.J. van Heek. N.B. Fotocopie DdS-07

<<    <   pagina 2 van 152   >    >>

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons