Historisch-archief

De verzameling archivalia in het historisch archief - elf strekkende meter - bevat onder andere koopakten en andere eigendomstitels, voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw, enkele markeboeken, een aantal familie- en huisarchieven, en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif.

Een tot 2007 bijgewerkte en doorzoekbare inventarislijst van het historisch archief van de OkT is als PDF te downloaden van de website van de Twentse Taalbank.

Het historisch archief van de OkT is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) van De Museumfabriek.

Titel Datering Beschrijving Nummer
DdS - Stad Delden van Heek 22-03-1832 Jan Hendrik van Heek gelast zijn broers en enige erfgenamen H. van Heek en H.J. van Heek, om na zijn dood uit te keren zeven legaten, elk groot f 400,-- aan de zes kinderen van Hermannus Elberink en Elisabeth Welmers en aan zijn neef Jan Baan te Geesteren. De beide erfgenamen verklaren op het zelfde stuk aan deze eis te zullen voldoen. N.B. Fotocopie DdS-08
DdS - Stad Delden van Heek 20-07-1762 De weduwe van Helmigh van Heek, als boedelhoudster van de nalatenschap van haar echtgenoot, verklaart verkocht te hebben aan de Wed. van wijlen burgemeester Hermannus van Heek, haar huis en hof, gelegen binnen Delden. Met kwitanties voor de ontvangst der kooppenningen. N.B. Fotocopie DdS-09
DdS - Stad Delden van Heek 11-05-1763 Herberdina Steenberg, Wed. Burgemeester Hermannus van Heek, verklaart schuldig te zijn aan Fenna Geertruij ten Bever, wed. Helmig van Heek, wegens onbetaalde kooppenningen van het huis en hof achter de kerk, de som van 1500 gulden, rentende 3% 's jaars. Op het zelfde stuk neemt op 30 oktober 1768 Gerrit Jan van Heek de schuld over. Op 12 januari 1769 verklaart Gerrit Jan van Heek op het zelfde stuk, dat de schuld is toegevallen aan Berendina van Heek en burgemeester Gerrit Jan van Heek, ieder voor de helft, zijnde neef en nicht van de ondergetekende. N.B. Fotocopie DdS-10
DdS - Stad Delden van Heek 30-07-1747 Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Delden verklaren dat voor hun verschenen is Herman ter Horst en Jan Wevers, gevolmachtigden der erfgenamen van Berent ter Wender, welke verklaren een stuk grond verkocht te hebben aan W.J. en H. van Heek. N.B. Fotocopie DdS-11
DdS - Stad Delden Nijland 20-05-1753 Burgemeesters, schepenen en raden der stad Delden verklaren, dat Antoni Niland op 13 april 1752 bij gerechtelijke verkoop heeft aangekocht de desolate boedel van wijlen de wed. van Gerrit Elferink, bestaande uit huis, erf en grond aan de Brink. Met kwitantie voor ontvangst van de vijftigste penning. N.B. Fotocopie DdS-12
DdS - Stad Delden Nijland 20-05-1753 Burgemeesters, schepenen en raden der stad Delden verklaren, dat Antoni Niland op 13 april 1752 bij gerechtelijke verkoop heeft aangekocht de desolate boedel van wijlen de wed. van Gerrit Elferink, bestaande uit huis, erf en grond aan de Brink. Met kwitantie voor ontvangst van de vijftigste penning. N.B. fotocopie DdS-12
DdS - Stad Delden Nijland 09-06-1779 Bordereau de creance, ten bate van Arend Nijland te Delden, tegen Gerrit Jan Vos, wegens een kapitaal groot 1299 francs en 63 cents. N.B. Fotocopie DdS-13
DdS - Stad Delden Nijland 10-06-1765 Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Delden verklaren, dat voor hen verschenen is Hendricus ten Hulscher, welke verklaarde, dat hij had verkocht aan Antonij Nijland c.s. een stuk bouwland, gelegen op de Braak. N.B. Fotocopie DdS-14
DdS - Stad Delden Nijland 30-04-1762 Burgemeesters, schepenen en raden der stad Delden verklaren, dat voor hen verschenen is Berent Bousewinkel en zijn huisvrouw Gesina Averdijk, welke verklaarden verkocht te hebben aan Anthonij Nijland c.s. een gaarden gelegen op de Vossebrink. N.B. Fotocopie DdS-15
DdS - Stad Delden Nijland 19-01-1759 Burgemeesters, schepenen en raden der stad Delden verklaren, dat voor hen verschenen zijn Aeltijen van Couverden wed. van Joost Leferink, Anna Leferink en Stientje Leferink, onder momberschap van Hermanes Scholten en Gerrit Rupperink, welke verklaarden verkocht te hebben aan Antoni Nijlant c.s. een stuk land, gelegen op de Vossebrink. N.B. Fotocopie DdS-16
DdS - Stad Delden Nijland 24-8-1957 Brief van de Inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in de prov. Overijssel, bevattende de inschrijving van de burgerschapswinning van Antoni Nilant van de stad Delden in 1753. N.B. Fotocopie DdS-17
DdS - Stad Delden Algemeen 1646-1675 Getypt afschrift van de holtingsprotocollen van 1646 en 1675 van de marke Beckum, vervaardigd door de heer W.H. Bitter naar het Markeboek van Beckum, berustende in het archief-Twickel; met begeleidend schrijven van de heer Bitter aan W.H.Dingeldein. DdS-18
DdS - Stad Delden Algemeen 15-03-1583 Voor de stadhouder (van Gelderland) verschijnen de hopman Angeren en Gerhardt der Junge, hebbende geschil over het gevangen nemen van twee burgers van Delden door de hopman voornoemd. Besloten wordt de zaak over te dragen aan de Generaal-Luitenant van Hemmert. N.B. Getypte transcriptie, origineel in archief Huis Bergh. DdS-19
DdS - Stad Delden Algemeen z.d.e.j. (1655) Register der verbrande huijsen binnen Delden. N.B. Afschrift, verstrekt door de rijksarchivaris in Overijssel Mr. A. Haga. DdS-20
DdS - Stad Delden NH-kerk 1690 - 1835 Twee handgeschreven schriften met vermeldingen van Lidmaten van de NH kerk in Delden. Inclusief vele losse aantekeningen. Harterink. DdS-21
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - graafschap Bentheim - Bentheim Overdracht, gedaan voor Johannes Theben, grafelijk richter te Bentheim en Schuttorf, gograaf te Emburen, door Casparius Langenhert en Gabriell Weermans, burgers te Bentheim, van een stuk land op den Hohenkamp, behoorend tot de katerstede Einhorst in het kerspel Bentheim, gelegen tusschen de landerijen van Johan Hochklemmer en de koopers vader Henrich Kleinbrecker, ten behoeve van Johan Kleinbrecker en zijn vrouw Aelheit Heidtgers. Oorspr. perk., met zegel v.d. richter, gaaf. 164. Dec. 18, Bentheim. (datum gedeeltelijk onleesbaar). Charter aanwezig. DGB01
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - graafschap Bentheim - Bentheim Brief van F. van Raet, vrederechter te Burgsteinfurt, aan ....?.... om inlichtingen over het geslacht Van Zelst, en met de vraag, of kinderen uit een unebenburtig huwelijk als dat van graaf Ernst Wilhelm van Bentheim en Gertruid van Zelst erfgerechtigd waren. Oorspr. 1814 Aug. 19, Burgsteinfurt. DGB02
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - graafschap Bentheim - Marke Frensdorp Consent, verleend door Arnold graaf van Bentheim enz., aan de boermannen der Frensdorfer marke, om een hoek groenland, het Goerken genaamd, af te staan aan Christoffer van Bentheim, richter te Nordhorn, ter zake van voorgeschoten penningen. Oorspr. perk., zeer beschadigd, zegel v.d. graaf beschadigd. 1584 Maart 23, z.pl. Charter aanwezig. DGB03
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - graafschap Bentheim - Marke Frensdorf Overdracht, gedaan voor Everwijn van Bentheim, grafelijk Bentheimsch richter en gograaf te Nordhorn en zijn keurnooten Henrich Balthazars en Claess von Lutteren, door Jan Wilmes en diens vrouw Anna, van het 1/4 deel ener maat genaamd het Sechoor, in de Vrenserper (=Frensdorfer) marke, gericht Nordhorn, ten behoeve van Herman Lubelei, burger te Neuenhaus, en zijn vrouw Clare Keller. Oorspr. perk., zegel v.d. richter verdwenen. 1645 Febr. 6, Nordhorn. Charter aanwezig. DGB04
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - graafschap Bentheim - Marke Frensdorf Brieven en kaart van Prof.Dr. K. Dohmann aan C.J. Snuif over de publicatie van het Doodenboek van het klooster Frenswegen in de Versl. en Med. van Ov. Regt en Gesch. en de eventuele publicaties van andere studies betreffende Overijssel. Bovendien genealogische aanteekeningen over de Westfaalsche familie Van Heeck. 5 st. 1912 Dec. 27 - 1920 Oct. 1, Burgsteinfurt. 26-09-2005 niet aanwezig. DGB05
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - graafschap Bentheim - Gericht Neuenhaus Overdracht, gedaan voor Herman Schroder, vanwege Arnold Joost graaf van Bentheim richter te Neuenhaus en Veldhausen, door Henrich Willemesz en vrouw Locke, burger en burgeres te Neuenhaus, van een hooimaat in de marke Grasdorf, gelegen aan de Mollen Math en Johan ter Brahmerskamp, ten behoeve van Johan Lubleij en zijn vrouw Mije. Oorspr. perk, zeer beschadigd, zegel verdwenen. 1620 Nov. 11, (Neuenhaus). Charter aanwezig. DGB06
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - Graafschap Bentheim - Gericht Neuenhaus Hypothecaire obligatie, verleden voor Herman Schrader, vanwege graaf Arnolt Joost van Bentheim richter te Neuenhaus en Veldhausen, waarbij Jacop Koepes en vrouw Else Wilmess verklaren, aan Johan Lubleij en vrouw Mije 450 rijksdaalders schuldig te zijn, waarvoor zij in onderpand geven hun huis en goed te Neuenhaus en landerijen in 't gericht Veldhausen. Oorspr. perk, zeer beschadigd, met fragment zegel Schrader. 1632 Febr. 6, Veldhausen. Charter aanwezig. DGB07
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - Graafschap Bentheim - Gericht Neuenhaus Koopbrief, waarbij Everwien Berent en Margareta, kinderen en erfgenamen van Jan ten Winckel te Nijenhuis, een perceel grond te Hilten bij Lofftinghs Maet verkoopen aan Henr.Keller, burger te Nijenhuss. Oorspr. pap. 1634 Nov. 1, Neuenhaus. DGB08
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - Graafschap Bentheim - Gericht Neuenhaus Overdracht, gedaan voor burgemeesteren, schepenen en raad der stad Neuenhaus, door de stad Neuenhaus, van twee perceelen land te Neuenhaus, samen 6 koeweiden groot, ten behoeve van Herman Lubley, burger te Neuenhaus en vrouw Clara Kellers. Oorspr. perk., stadszegel verdwenen. 1658 Juli 4, Neuenhaus. Charter aanwezig. DGB09
d gb duitsland - graafschap bentheim Duitschland - Graafschap Bentheim - Schuttorf Brief van Dr. L. Edel aan C.J. Snuif over huismerken uit Schuttorf en omgeving. 1910 Juni 10, Schuttorf. 26-09-2005 niet aanwezig. DGB10

<<    <   pagina 3 van 152   >    >>

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons