Historisch-archief

De verzameling archivalia in het oud-archief - 11 strekkende meter - met van particulieren gekregen koopakten en andere eigendomstitels, vnl. uit de 17e en 18e eeuw, een aantal familie- en huisarchieven, markeboeken en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif. Het Oud-archief is in te zien bij TwentseWelle in het Kennis- en Informatiecentrum KIC. Zie route.

Nummer Titel Datum Omschr
Du08 Duistland Graafschap Bentheim 1323 Handgeschreven transcriptie uit het Historiae Autiquissinae Comitatus Benthenisensis librites, Hannover en Osnabruck 1773, over het 'Cod. diplimatus et documentorum no. LX1 blz. 121. (J. Jung). 1323 Johan graaf van Bentheim brengt een boedelscheiding tot stand tussen zijn oomzeggers Johan en Egbert van Almelo. Hierin worden vele goederen in Twente genoemd. 1323.
Du09 Duitsland Frenswegen voor 1813 Hangeschreven transcriptie van een lijst van goederen van het voormalige klooster Frenswegen in de mairie Ootmarsum. genoemde namen: Brookman, Lutke Veldeman, Lutke Veldink, Brookhuis, ten Brink, Busscher of Kuipers, Wiefferink, Koehorst, Kaptein, Beene, Groshof, Zwiep, Bodde, Ahuis, Eekman, Beernink, Zegelvoort, Johannink, van Ulsen, Tijman, Blokhuis. In te zien in het gemeentelijk archief Ootmarsum. Voor 1813.
Du10 Duitsland Frenswegen 23-04-1458 Getypte transcriptie ui de bronnen Singraven, 533a, no. 91. Verkoopakte graanrente van Roloff Hundeberg en zijn vrouw Johanna aan Johan Suest en zijn vrouw Fenne. Ootmarsum 23 april 1458. Het gaat o.a. over het erf Hondenberg in Deurningen en Johanninck. Origineel in perkament met twee zegels aanwezig in goede staat in het archief Frenswegen III, bij 149.e. 23 april 1548.
Du11 Duitsland Frenswegen 13-12-1481 Getypte trancriptie van verkoopakte (recht van wederinkoop) van Roleff Hondenberch en zijn vrouw Johanna aan prior en het gemeene convent van het klooster Marienwolde (Frenswegen) het recht van wederinkoop op in 1458 aan Johan Soest verkochten roggetienden en geven bij de vrijwaring hun erf de Loine in onderpand. Erven Vryling, Ahuss, Johanninck. Frenswegen 13 december 1481. Origineel perkament met twee zegels goed bewaard in het archief van Frenswegen. III, 149, e.
Du12 Duitsland Frenswegen 28-04-1457 Frenswegen 28 april 1457. Getypte transcriptie betreffende de verkoop ten overstaan van richter Dirick van Heyden te Oetmersem in aanwezigheid van Johan ten Hune, Fredrick Kremer door Roloff Hundeberch en zijn vrouw Johanna aan Johan Suest en zijn vrouw van graanrente uit hun erf die Loyne te Denekamp, en uit hun tienden over Aehues en Vrylyng. Origineel in perkament met 2 zegels, goed bewaard, in Furstl. Bentheim Archiv in het archief Frenswegen III.
Du13 Duitsland Bentheimer Slot 05-09-1544/09-09-1544 Leenbrief Oldenzaal 05-09-1544.FA. Lehnsachen, M.3.Miscellanea. Brief van Margareta Voss van Steenwyck, leenfrouwe toe Putten, aan graaf Arnold I van Bentheim, betreffende zijn leengoed die Lewet (leenroerig aan de heerlijkheid Putten) verzoekende zijn vertegenwoordiger naar Oldenzaal (Kappelmans hues) te zenden ter verkrijging van een nieuwe belening. Blijkbaar zijn in de afgelopen jaren geen leenrechten betaald. Origineel op papier, Zegel opgedrukt. In dorso: Margareta van Steenwyck Leen Vrouwe toe Putten. FA., Lehnsachen. M.3. Miscellanea. Getypte transcriptie schriftelijk antwoord Graaf Arnold I FA.Lehnsachen, M.3 d.d 09-09-1544: weet niets van de belening ter Lewet, bewijsstukken zijn hem niet bekend en begrijpt ook niet op welke gronden haar vorderingen berusten. Vraagt opheldering. Getypte transcriptie. Concept op papier achterzijde ontvangen brief. FA.Lehnsachen,M.3.
Du14 Duitsland Reg. Feod.Rodolphi 01-11-1448 Verkoopbrief: Roelof Hundenberch de Oude verkoopt met toestemming van bisschop Rudolf van Utrecht als leenheer aan den commandeur der Duitsche Orde tot St. Georgius binnen Munster, aan Sweder Cobbing, een erfrente van 20 Rijnsche guldens uit zijn goederen Singraven en het Holt, in aanwezigheid van en bezegeld door Roeleff van Diepholt Byscop te Utrecht, Frederic Sten Hamme Ridder en Johan van Buchorst en Symon van der Schulenborch mairschalck. Getypte transcriptie. Origineel in HCO/RAO. Reg. Feod. Rodolphi, fol. 82 - S. Muller Fz., Regesten, II, no. 3411.
Du15 Duitsland Bentheimer Slot 04-03-1554 Aantekeningen Bentheimsche rentkamer over de verpachting van Brandehoff (Schulten Brandehove en Olde Brandehove) ondertekend door Johannes Palthe, secretaris van den graaf aan G.H. greve to Benthem &C. Getypte transcriptie. Origineel op papier, ongedateerd. F.B. Arch., Rep. III, B.III,2.
Du16 Duitsland Bentheimer Slot 04-03-1554 Bentheim 04-03-1554. Verpachting van het erf Brandehoff in Noord-Deurningen door Graaf Arnold I van Bentheim aan Johan Brandehof. Ondertekend door Aeylards van Wullen Drosten to Benthem (Eylerth von Wullen) en Johannes Palthe. Getypte transcriptie. Origineel op papier. FuRSTL.BENTHEIM ARCHIV, Rep. III, B.III,2.
Du17 Duitsland Bentheimer Slot 05-01-1533 Bentheim 05-01-1533- Actum ut supra. Attest aangaande de vrije geboorte van Swenne toe Gronett. Aangevers Wessell to Deghenynchem, Johan Remeringk. Johan Wering in bijzijn van Bernds Stiyrmans en Groenemans, Anthonio Schroeders en Herman Nybberch. Getypte transcriptie. Concept op papier. Furstl.Benth.Arch., Rep. III, B.III, 2.
Du18 Duitsland Bentheimer Slot 1417 J.H. Jung Historiae antiquissimae comitatus Benthemiensis libri tres. Codex diplomatum et documentorum, blz. 327. Johan Snoye verklaart in deze open brief onder ede van Bernde greuen to Benthem in dienstleen te hebben ontvangen het erfgoed Meyernich gelegen in het kerspel Dedinchem/ boerschap Boninchem. Getypte transcriptie.
Du19 Duitsland Alstatte kerk 29 december 1851 Handgeschreven transcriptie van acte over afspraken tussen Johan Bernard van Heek, als eigenaar van Hoge Boekel, en het kerkbestuur van de kerk in Alstatte over een ritueel m.b.t. het leveren van een 'holzernen Becher (Zinsbecher) aus lindenholze'. 29 december 1851.
Du20 Duitsland Ahaus/Alstatte algemeen 19-08-1872 Origineel van met de hand geschreven bekendmaking van vestiging van de heer Boller als 'Practieerent Doctor en Oogenarts' in Ahaus en Alstatte op 19 augustus 1872.
DV01 d v duitsland - diversen Duitschland - Diversen Bekendmaking van kolonel Prendel, stedelijk commandant van Leipzig, dat alleen bepaalde personen, van een Sicherheits-charte voorzien, bevoegd zijn, zich in de stad op te houden. Oorspr. gedrukt. 1813 Dec. 4/16, Leipzig.
DV02 d v duitsland - diversen Duitschland - Diversen Reispas, door de koninkl. Pruisische regeering uitgereikt aan den buikspreker Friedrich Staudt, geboren en wonend te Coldinne, amt Berun, en zijn gezin, voor een reis van Munster over WEsel naar binnen- en buitenland. Oorspr. 1838 Mei 22, Munster Westf.
DV03 d v duitsland - diversen Duitschland - Diversen. Twee fragmenten van een koorboek van het aartsbisschoppelijk kapittel van Keulen (hymne ter eere van de H. Katharina; liturgische voorschriften); met ontcijfering door pater G.A. Meyer, Dominicaan.
DV04 d v duitsland - diversen Duitschland - Diversen Afschrift oorkonde 3 december 1266 van Aartsbisschop Engelbert van Keulen. Engelbert, aartsbisschop van Keulen geeft een rente van 400 mark gaande uit de heft van de tol in Neuss in borgleen aan zijn borgmannen Hendrik, buechtgraaf, Philippus en Godefridus bebr. van Dinslaken, Hendrik Stecke en de gebr. Burgard en Walter van Matlar, en stelt die onderling nader vast. 3 december 1266. Origineel perkament en aanwezig in het Nationaal Archief in Den Haag. Collectie van Limburg Stirum. Paquet I, no. 34.
DV05 d v duitsland - diversen Duitschland - Diversen Charter. Daniel Friederich Rost, ambtman van de landgraaf van Hessen in het ambt Bornheimerberg vaardigt uit een geboortebrief van Johann Christian Heck 'kaufmannsdiener'te Franfort, derde kind van Johann Georg Heck te Bergen en Johanna Maria N. Bergen 20 juli 1747. Origineel charter zonder zegel.
DV06 d v duitsland - diversen 1407 - 1611 Deel van inventaris kerkarchief Nienborg bij Heek in Duitsland. Getypte kaarten met regesten van archief stukken tussen 1407 en 1611. Teven een kaart over deze archieven uit 1821 ('Acten uber die Srchive, Alterthumer und Denkmale von Nienborg, Heeck & Wessum. 1821')
DW01 d w duitsland - westfalen - varia Duitschland - Westfalen, varia Doctorsbul, door de theologische faculteit der Universiteit te Marburg uitgereikt aan Petrus Lysander uit Sprockhovel. Oorspr. perk. 1592 Maart 27, Marburg. Charter aanwezig. Geen verwijzing in doos 10-11-2006.
DW02 d w duitsland - westfalen - varia Duitschland - Westfalen, varia Brief van Theresa Schwering aan C.J. Snuif met uitnoodiging tot deelneming aan een excursie van den Albertumsverein naar Nordkirchen. 1921 Juli 3, Munster Westf. 26-09-2005 niet aanwezig.
DW03 d w duitsland - westfalen - varia Duitschland - Westfalen, varia Brief en kaarten van Rothert aan C.J. Snuif met mededeeling over een verkoop van een tiende te Elbergen (ksp. Loningen) door Helmerich van Heeke in 1420; over de vermoedelijke afstamming van diens geslacht uit het kerspel Alfhausen (Kr. Bersenbruck); over een oudheidkundige publicatie van Rothert over de geschiedenis van Quakenbruck, enz. 3 st. 1922 Oct. 3 - 1923 Jan. 30, Bersenbruck. 26-09-2005 niet aanwezig.
DW04 d w duitsland - westfalen - varia Duitschland - Westfalen, varia Brieven van prof. Meister, voorzitter der Historischen Kommission fur die Provinz Westfalen, aan C.J. Snuif over den aankoop van publicaties dier commissie door Snuif; verzoek, om als Stifter' toe te treden, enz; over het Soester Nequambuch. 2 st. 1923 Aug. 10 - 19, Munster Westf. 26-09-2005 niet aanwezig.
DW05 d w duitsland - westfalen - varia Duitschland - Westfalen, varia Brief van Prof.Dr. Julius Schwering, rektor der Westf. Wilhems-Universitat, aan C.J. Snuif, met dank voor een geschenk en over persoonlijke zaken. 1923 Oct. 17, Munster Westf. 26-09-2005 niet aanwezig.
DW06 d w duitsland - westfalen - varia Duitschland - Westfalen, varia Brieven en kaarten van Theodor von Beesten aan C.J. Snuif over den verkoop van portretten, sieraden, archiefstukken; de inzage van acten en oorkonden van Nienborg; de genealogie Von Danckelman. 12 st. 1923 Oct. 20 - 1927 Dec. 12, Nienborg Westf. 26-09-2005 niet aanwezig.

     pagina 5 van 152