Historisch-archief

De verzameling archivalia in het oud-archief - 11 strekkende meter - met van particulieren gekregen koopakten en andere eigendomstitels, vnl. uit de 17e en 18e eeuw, een aantal familie- en huisarchieven, markeboeken en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif. Het Oud-archief is in te zien bij TwentseWelle in het Kennis- en Informatiecentrum KIC. Zie route.

Nummer Titel Datum Omschr
GOzLo11 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Leenbrief, waarbij Joost Caspar van Loen tott Borch Endscheide beleent Garrit Lodewichs, burger te Groenouw, met de tiende grof en smal over het erve Lentferinck, gelegen in de boerschap van Losser. Mannen van leen: Joan Cost senior, burgemeester en Joest Cost, secretaris van Enschede. Afschr. van charter in bezit der Ned. Herv. Gem. te Losser, leenzegel verdwenen. 1665 Juni 22, Borch Endscheide. Samen met 10 en 12 in een map.
GOzLo12 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Leenbrief, waarbij Wilhelm Henrich van Loen tot Borch Endschede beleent Gerrit Lodowichs met de tiende grof en smal over het erve Lentferinck in de buurschap Losser, als Stichtsch leen ten Zutphenschen rechte en ter lediger hand. Mannen van leen Arnold Joost van Loen, heer tot Ryck en Lambertus Cost, secretaris. Afschr. van charter in bezit der Ned. Herv. Gem. te Losser. Leenzegel verdwenen. 1681 September 28, Enschede. Samen met 10 en 11 in een map.
GOzLo13 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Williken Schultinck en Styne zijn vrouw, Bertold Schultinc en Ermeghard zijn vrouw verkoopen aan Leefkyne den visschere van Losser een breede lands van een molt gezaais, geheeten de Vlasacker, afkomstig van de Eebertinc weer te Losser. Afschr. van charter in bezit der Ned. Herv. Gem.te Losser, van de 2 zegels is het eerste beschadigd, het tweede verdwenen. 1404 Maart 12. up sunte Gregorius dach eyns heylichen pawezes. Samen met 14, 15 en 17 t/m 20 in een map.
GOzLo14 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Johan de Kremer t.o.v. Arndt de Jegher, richter te Oldenzaal en diens keyrnooten Henricus Hensoms en Willem Zwederingk overdraagt aan de provisoren en raadlieden der kerk van Losser ten behoeve der Kerk zijn halve erve en goed to Egberingk, gelegen in het kerspel en de buurschap van Losser. Afschr. v. charter in bezit der Ned. Herv. Gem. te Losser, zegel v.d. richter verdwenen. 1481 Maart 10. op den naesten Saterdach na Adriani. Samen met 13, 15 en 17 t/m 20 in een map.
GOzLo15 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Anna van Nesselraede, weduwe van Diederick Kettler, ridder, mede voor haar onmondigen zoon Goesen verkoopt aan de raadlieden van Onze Lieve Vrouwengilde te Losser ten behoeve van den armen en de verbetering van de Sundages aelnisse, een jaarlijksche rent aan 4 mud winterrogge Deventer maat, uit haar goed Welploe, gelegen bij de Twelenbecke in het kerspel Losser, te leveren op St.Michaelsavond in een spiker op het kerkhof te Losser. Affschr. van charter in bezit der Ned. Herv. Gem. te Losser. Zegel verdwenen. 1528 Januari 20. des Maendages na Anthony abbatis. Samen met 13. 14 en 17 t/m 20 in een map.
GOzLo17 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Arndt Averbecke, pastoor, Luyken Lovinck, Johan to Boecholte en Egbert to Nylande, kerkmeesters te Losser, met voorkennis van Werner den boerrichter en van de gezamenlijke boeren van Losser verkoopen aan Wilhelm Lentferinck en zijn vrouw Gertyen een jaarlijksche rente van 4 daalder a 30 st. Brabantsch, te betalen op St. Jacob in den midzomer binnen Losser, gaande uit de kerkelijke erven Egbertinck en Lakeler in 't kerspel Losser, onder voorbehoud van losse telken jare op St. Jacob met 64 daalder a 30 st. Brab. Afschr. van charter in bezit der Ned. Herv. Gem. te Losser., zegel verdwenen. 1573 Juli 27. des Maendages nach sinte Jacops dage. Samen met 13 t/m 15 en 18 t/m 20 in een map.
GOzLo18 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Arndt Averbecke, pastoor, Luycken Lovinck, Johan ten Boecholte en Egbert ten Nylande, kerkmeesters te Losser, verkoopen aan Henrich Claesz, burger te Oldenzaal en Agnes zijn vrouw, een jaarlijksche rente van 6 daalder a 30 stuiver Brabantsch, op Hemelvaartsdag te betalen, gaande uit de kerkelijke erven Egberinck en Lakeler in het kerspel Losser, onder voorbehoud van losse telken jare op Hemelvaartsdag met 100 daalder a 30 st. Brab. Getransfig.met een nadere acte, met zegel v.d. kerk, fragment. 1574 Mei 22 up Saterdach na Ascensionis domini nostri Jesu Christi. Samen met 13, 15, 17 en 19 t/m 20 in een map.
GOzLo19 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Egbert ten Aenlande, Willem Lentferinck en Johan Elverinck als kerkraden van de kerk te Losser t.o.v. Wolter van Heiden, substituut van den richter Herman van Hovel te Oldenzaal, en diens keurnooten Willem Oscamp en Gregorius Focke, overdragen aan Anne van Delden een jaarlijksche rente van 6 daalder a 30 stuiver Brabantsch te betalen op Maria Geboorte, gaande uit de kerkelijke erven Lakeler en Egbertinck te Losser, onder voorbehoud van losse telken jare met 100 daalder ten allen tijde. Afschr. v. chart. in bezit der Ned. Herv. Gem. te Losser. Zegels v.d. richter en de kerkeraden verdwenen. 1574 September 11. am Saterdaghe post Nativitatis Marie virginis gloriose. Samen met 13, 14, 15, 17, 18 en 20 in een map.
GOzLo20 goz lo gericht oldenzaal - marke en kerspel losser Acte, waarbij Willem Lentferinck, Johan Zwerinck en Johan Elverinck, raadlieden der kerk te Losser, verkoopen aan Wilhelm Kosters te Gronowe en zijn vrouw Locke een jaarlijksche rente van vier mud winterrogge en anderhalve daalder (ter zake van een ten behoeve van het gemeene kerspel opgenomen kapitaal), gaande uit de kerkelijke erven Egbertinck en Lakeler op het kerspel Losser, onder voorbehoud van losse telken jare op St. Maarten met 100 Joachimsdaalders a 30 st. a 15 plakken Brabantsch. Afschr. a.b., met zegel der kerk van Losser, besch. 1579 November 12. Samen met 13, 14, 15, 17, 18, 19 in een map.
GOzLu01 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Overdracht, gedaan voor Adolph van Rensen, richter te Oldenzaal, door Gerryt Wessels en zijn vrouw Geesken, van een weidekampje bij het Cruissel in de Lutte, landgericht Oldenzaal, ten behoeve van Lucas ten Bussche en zijn vrouw Hilleken. Op de rugzijde: koopbrief van een kempken nu Buschwolters Kamp. Oorspr. perk, de zegels Van Rensen en Ketwich verdw. 1555 Oct. 13, Oldenzaal. Charter aanwezig.
GOzLu02 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Overdracht, gedaan voor Claus Helmichs, onderrichter te Oldenzaal namens den richter Herman van Hoevell, door de met name genoemde boeren der Lutter marke, van een rente, groot 12 1/2 daalder 's jaars ten laste van de gemeene buren van de Lutter marke, ten behoeve van Henrich ten Hanonburch en zijn vrouw Grete, waarvoor de boeren al hun roerende en onroerende vrije goederen, varende have en ploegsdeelen verbinden. Oorspr. perk., zegels v.d. richter verdwenen. 1592 Maart 12, Oldenzaal. Charter aanwezig.
GOzLu03 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Ordel, gewezen inzake het toeslaan door de marke de Lutte. Extr. uit het Markeboek van de Lutte door Gerl. de Bever, canonicus. 1602 Nov. 10.
GOzLu04 gericht oldenzaal - marke de lutte Dagvaarding, uitgebracht door den deurwaarder Gerrit Franke ten verzoeke van Francois Egon von Bonninghausen op den huize Heringhave in Fleringen aan Egbert Aarink of Aarnink en zijn vrouw Geertruid Annink, landbouwers op het voormalige domaniale erf Aarink of Aarnink in de Lutte, om zich voor het vredebureau van het kantoor Oldenzaal te verstaan met den requirant over de onmiddellijke ontruiming van het erf. Oorspr. 1821 Nov. 20, Oldenzaal.
GOzLu05 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Vonnis der rechtbank van eersten aanleg te Almelo in zaken Frans Egon van Bonninghausen op Heerinkhave, eischer, tegen Engbert Aarink of Aarnink en zijn vrouw Geertruid Aarink of Aarnink, landbouwers op het voormalige domaniale erf Aarink of Aarnink in de Lutte, verweerders, waarbij dezen veroordeeld worden, het erf, dat 31 Juli 1821 door den eischer van het Domein is gekocht, dadelijk te ontruimen. Grosse. 1822 Febr. 6, Almelo.
GOzLu06 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Sommatie, door den deurwaarder Egbert Peppels ten verzoeke van Frans Egon von Bonninghausen op Herinckhave uitgebracht aan Engbert Aarink of Aarnink en zijn vrouw Geertruid Aarink of Aarnink, landbouwers op het voormalige domaniale erf Aarink enz. om het erf dadelijk te ontruimen krachtend rechterlijke vonnis van 6 Feb 1822 en de gerechtskosten te betalen. Met tweede sommatie. Oorspr. z.d. 1822 April 18, z.pl 1822 Mei 18, z.pl. Stuk 1 en 2. Charter aanwezig.
GOzLu07 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Sommatie, door den deurwaarder Egbert Peppels ten verzoeke van Frans Egon von Bonninhausen uitgebracht aan Mr. P.A. Steenbergen, procureur van de verweerders, om te compareeren ter gerechtszitting te Almelo, om overeenkomstig het exceptioneel vonnis van 23 april 1823 te pleiten. Oorspr. 1823 Oct. 15, z.pl.
GOzLu08 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Processueel geschrift: 'exeptio libi non competit actio adversum me' voor Lambert ter Hersmeule in Rossum, excipient, tegen Frederik Wilhelm van Mervelde, heer toe Merveldt, excipieerde, bestemd voor den gesurrogeerden hofrichter van den hof Borne, nopens de rechtskwestie, of de douairiere Van Oer tot Kakesbeck, eigenares van den Monnikhof in de Lutte, bevoegd is, op hofhoorige erven onder dezen hof hout te doen hakken ten eigen bate. Oorspr. z.d. (+/- 1685). Stuk 1 en 2. Charter aanwezig.
GOzLu09 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Brief van P.C. Molhuysen aan (Mr. A. van Wulfften) Palthe te Oldenzaal aangaande den hof Elvetre of Munkenhof bij Oldenzaal. Oorspr. 1860 Dec. 25, Kampen.
GOzLu10 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Leenbrief, waarbij Rodolf van Scheven to Enschede onder overlegging van een koopbrief uit 1407 namens den abt van Werden wordt beleend met het goed Hartwick en een bijbehoorenden kotten Monickes hus, gelegen in het kerspel Aldenzaal, buirschap de Lutte, als verzuimd leen. Leengetuigen: Bernard Schelen in der Baldeney, maarschalk, en Thomas Bavy, questor. Nieuw afschr., naar ook Staatsarch. Dusseldorf Ms.C.47a 1549 Juni 22, Oldenzaal.
GOzLu11 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Leenbrief, waarbij Conradt, abt van de keizerlijke en vrije stiften van Werden en Helmonstedten, in tegenwoordigheid van Johan zum Putz Ju.Dr., stiftssyndicus, en Alexander Dudenn, burgemeester te Werden, beleent Georg van Diepenbroick Rutgerszoon ten behoeve van de mannelijke en nog minderjarige kinderen van Janne von Scheven, weduwe Diepenbrucks, met het goed Hardwick en een daarbij behoorende kate Monnickshaus, gelegen in het kerspel Aldenzaal, bsch. von der Litte, als manleen, en met de bepaling, dat er geen heergewaad behoeft te worden betaald als een der zoons bij meerderjarigheid het leen verheft. Oorspr. perk, met groot zegel der abdijen, eenigszins besch. 1607 Sept. 26, z.pl. Charter aanwezig.
GOzLu12 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Overdracht, gedaan ten overstaan van Casparus Waterham, onderrichter van het landgericht Oldenzaal namens den richter Lubbert van Rensen, en zijn keurnooten Jr. Otto van Doetekem en Derck Lucassen, door juffer Lansberch van Averhaegen, weduwe van Jan Mulert (drost van Twente), geassisteerd met Jr. Derck van Doetekem als momber, van de gerechtigheden en rechten, die zij heeft op de erven Hartminck met de kotterstede Monninckhuys, benevens het Roockhuys, gelegen in het gericht van Oldensell, buurschap de Lutte, welke zij en haar overleden man hebben aangekocht ten behoeve van haar zoon Jr. Johan Mulert, aan wien zij de goederen geschonken heeft. Oorspr. perk, zegels v.d. richter en van Derck van Doetekem gaaf. 1633 Aug. 22, Oldenzaal. Charter aanwezig.
GOzLu13 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Brief van B.P. Velthuysen aan Dr. A. Benthem Gzn. te Enschede met enkele mededeelingen over het erf Haertwinck (=Hartman) in de Lutte en over het Stift Weerselo. 1898 Maart 21, Hertme.
GOzLu14 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte Brief van den Archivaris Dr. A. Sauer aan Dr. A. Benthem Gzn. te Enschede, met vragen over de geschiedenis en de topografie van Overijssel en Twente; over oorkonden der abdij Werden, van belang voor Twente; over de familie Von Scheven en haar goed Hartwig (=Hartman in de Lutte). 3 st. 1897 Oct. 18 - 1898 Apr. 14, Dusseldorf.
GOzLu15 goz lu gericht oldenzaal - marke de lutte 1806 - 1928 Kopie en getypte index van het huisarchief (familiearchief) van de familie Aarnink op Vinke. 1806 - 1928. In de index voorkomende namen o.a: Vinke, ter Enkt, van Heiden-Hompesch, ter Duize, klein Agelo, Grijpskamp, Vinkehof, Rekers, Slettinge, Rikking, Vruchting, Buisman, Bossink, Palthe, Goosen den Kolk, Weghuis, Rikshofplaatsje, Berends, Kloosterman, Borghorst, Winkelink, Steenakker, Brunger, Kolthof, Meertenbosch, Lutke Daalbree, Kokkelink, Scholten Splinkerink, Ottink, Rientjes, Kistemaker, Sleiderman, Engels, Kolthof, Kersbergen, Zonnenberg, Sleiderink, Slijderink(man), Roetenberg, Maathuis, Frans, Lohuis, Bodden, Terhorst, Broekhuis, Beernink, Raatgerink, Meyer, Wolterink, Teuse, Borghorst, Booyink, van Coevorden, Moekotte, Krop, ter Brake, Beernink, Rekers, Voorpostel, Booyink, Bonke, van Blanken, Smithuis, v.d. Bosch, ten Pol, Severt en Severs. Index op 10 april 1986 in Ootmarsum opgemaakt door Scholten.
GOzR01 goz r gericht oldenzaal - marke rossum Accoord in het gechil tussen A. Nijenhis en de Rossumer boeren over den loop der beek uit het Roode Veld en het recht van vloeiing der Pastoors mate en Tijmans mate. Oorspr. 1798 Aug. 31, z.pl.

     pagina 68 van 152